ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการแก่รายย่อยกับบุคคลจำนวนมากที่เป็นผู้บริโภคคนสุดท้าย สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ เป็นต้น โดยใบกำกับภาษีอย่างย่อต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1) มีคำว่า “ใบกำกับภาษีอย่างย่อ”2) ชื่อ หรือชื่อย่อ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย3) หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และลำดับของเล่ม (ถ้ามี) 4) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ5) ราคาสินค้า / บริการ มีข้อความระบุ “ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว”6) ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด