ใบลดหนี้

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้ออกใบกำกับภาษีขายไปแล้ว เมื่อมีเหตุการณ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องออกใบลดหนี้ ใบลดหนี้ต้องมีสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด หากเป็นผู้รับใบลดหนี้ก็ต้องนำไปลงรายงานให้ถูกต้อง สาระสำคัญของใบลดหนี้ มีคำว่า “ใบลดหนี้” เห็นเด่นชัด ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการที่ออกใบลดหนี้ (รวมถึงตัวแทน) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้า/บริการ วัน เดือน ปี ที่ออกใบลดหนี้  หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีเดิมและหมายเลขเล่ม (ถ้ามี) –  มูลค่าสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีเดิม –  มูลค่าที่ถูกต้องของสินค้าหรือบริการ – ผลต่างของมูลค่าทั้งสอง – จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้คืนสำหรับส่วนต่างนั้น คำอธิบายสาเหตุของใบลดหนี้ คำว่า “สำนักงานใหญ่” หรือ “สาขา…” ทั้งของผู้ออกใบลดหนี้และผู้ซื้อ …