ใบลดหนี้

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้ออกใบกำกับภาษีขายไปแล้ว เมื่อมีเหตุการณ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องออกใบลดหนี้ ใบลดหนี้ต้องมีสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด หากเป็นผู้รับใบลดหนี้ก็ต้องนำไปลงรายงานให้ถูกต้อง

สาระสำคัญของใบลดหนี้

 • มีคำว่า “ใบลดหนี้” เห็นเด่นชัด
 • ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการที่ออกใบลดหนี้ (รวมถึงตัวแทน)
 • ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้า/บริการ
 • วัน เดือน ปี ที่ออกใบลดหนี้
 •  หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีเดิมและหมายเลขเล่ม (ถ้ามี)
 • –  มูลค่าสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีเดิม
 • –  มูลค่าที่ถูกต้องของสินค้าหรือบริการ
 • – ผลต่างของมูลค่าทั้งสอง
 • – จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้คืนสำหรับส่วนต่างนั้น
 • คำอธิบายสาเหตุของใบลดหนี้
 • คำว่า “สำนักงานใหญ่” หรือ “สาขา…” ทั้งของผู้ออกใบลดหนี้และผู้ซื้อ (ตามที่จดทะเบียนไว้) เช่น ใบลดหนี้ที่ระบุที่อยู่ของผู้รับในใบลดหนี้เป็นสำนักงานใหญ่ให้ระบุคำว่า “สำนักงานใหญ่” ไว้ด้วย