บริการวางระบบบัญชี

  • ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี การจัดเก็บเอกสารแก่กิจการ
  • วางระบบใบสำคัญทางบัญชี
  • วางระบบต้นทุน
  • วางระบบทรัพย์สินถาวร เป็นต้น