บริการทำบัญชี

จัดทำบัญชีตาม พรบ.การบัญชี 2543 สามารถวางแผนภาษีเพื่อให้ท่านประหยัดภาษีอย่างถูกต้องตามประมวลรัษฎากร สามารถจัดทำ สอบทาน และยื่นแบบภาษีอากรของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเวลา ท่านสามารถกำหนดรูปแบบของรายงานทางบัญชีที่ต้องการ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับองค์กรสูงสุด

 • รวบรวมเอกสารบัญชี จัดประเภทและวิเคราะห์รายการบัญชี
 • บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีธุรกิจประจำเดือน เช่น
  – ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
  – ภาษีเงินเดือนหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
  – ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น ๆ เช่น ภงด.3 , ภงด.53
  – ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)
  – ภาษีประกันสังคม (สปส.1-10)
 • จัดทำงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส หรือรายครึ่งปี นำเสนอผู้บริหาร
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51)
 • จัดทำงบการเงิน ประจำปี นำเสนอผู้บริหาร และกระทรวงพาณิชย์
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)