บริการจดทะเบียนธุรกิจ

  • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท และห้างหุ้นส่วน 
  • จดทะเบียนพาณิชย์/พาณิชย์อิเล็คทรอนิค ร้านค้า ห้างหุ้นส่วนสามัญ
  • เข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มและขอเลขผู้เสียภาษีอากร
  • จดทะเบียนเลิกบริษัท – ห้างหุ้นส่วน และชำระบัญชีพร้อมปิดงบเลิกและตรวจสอบบัญชี
  • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัท เช่น เปลี่ยนแปลงข้อบังคับ เปลี่ยนแปลงกรรมการเข้า-ออก เป็นต้น
  • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
  • ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้างและลูกจ้าง