บริการด้านกฎหมาย

  • รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา (Criminal Law)
  • คดีครอบครัว (Family Law)
  • คดีแรงงาน (Labour Law)
  • คดีที่ดิน (Real Estate)
  • คดีล้มละลาย (Bankruptcy)
  • ทนายทำคำรับรองเอกสาร (Notary Public)
  • รับว่าความทั่วราชอาณาจักร (Litigation)
  • รับแปลเอกสารทั่วไป (Translation)