สำนักงาน ปัณฑูร-มรกต

สำนักงาน ปัณฑูร-มรกต

PANTHUN-MORAKOT Law and Accounting Firm
บริการด้านกฎหมาย
รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา (Criminal Law) คดีครอบครัว (Family Law) คดีแรงงาน (Labour Law) คดีที่ดิน (Real Estate) คดีล้มละลาย (Bankruptcy) ทนายทำคำรับรองเอกสาร (Notary Public) รับว่าความทั่วราชอาณาจักร (Litigation) รับแปลเอกสารทั่วไป (Translation)
บริการด้านบัญชี
บริการทำบัญชี บริการวางระบบบัญชี บริการตรวจสอบบัญชี บริการจดทะเบียนธุรกิจ
บริการออกแบบวิศวกรรม
งานออกแบบสถาปัตยกรรม / Architectureงานโครงสร้าง งานระบบ เพื่อใช้ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง / Civil Engineering
ติดต่อเรา
สำนักงาน ปัณฑูร-มรกต บริษัท ปัณฑูร-มรกต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด 5/270 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 E-mail : pankot.info@gmail.com โทร. 098-742-9665, 089-893-5446 Line : @100vmasa www.pankot.org

บริการทำบัญชี

จัดทำบัญชีตาม พรบ.การบัญชี 2543 สามารถวางแผนภาษีเพื่อให้ท่านประหยัดภาษีอย่างถูกต้องตามประมวลรัษฎากร สามารถจัดทำ สอบทาน และยื่นแบบภาษีอากรของธุรกิจได้อย่างถูกต้อง ทันต่อเวลา ท่านสามารถกำหนดรูปแบบของรายงานทางบัญชีที่ต้องการ และใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางบัญชีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์กับองค์กรสูงสุด

 • รวบรวมเอกสารบัญชี จัดประเภทและวิเคราะห์รายการบัญชี
 • บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีธุรกิจประจำเดือน เช่น
  – ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)
  – ภาษีเงินเดือนหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1)
  – ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอื่น ๆ เช่น ภงด.3 , ภงด.53
  – ภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)
  – ภาษีประกันสังคม (สปส.1-10)
 • จัดทำงบการเงิน รายเดือน รายไตรมาส หรือรายครึ่งปี นำเสนอผู้บริหาร
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภงด.51)
 • จัดทำงบการเงิน ประจำปี นำเสนอผู้บริหาร และกระทรวงพาณิชย์
 • จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.50)

บริการด้านกฎหมาย

 • รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา (Criminal Law)
 • คดีครอบครัว (Family Law)
 • คดีแรงงาน (Labour Law)
 • คดีที่ดิน (Real Estate)
 • คดีล้มละลาย (Bankruptcy)
 • ทนายทำคำรับรองเอกสาร (Notary Public)
 • รับว่าความทั่วราชอาณาจักร (Litigation)
 • รับแปลเอกสารทั่วไป (Translation)

บริการออกแบบวิศวกรรม

 • งานออกแบบสถาปัตยกรรม / Architecture
 • งานโครงสร้าง งานระบบ เพื่อใช้ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง / Civil Engineering

Notary Public

           Notary Public คืออะไร การรับรองตัวบุคคลอำนาจบุคคล หรือการรับรองเอกสาร โดย Notary Public ทำหน้าที่ลงลายมือชื่อในฐานะพยานนั้นเอง ซึ่งในต่างประเทศอาจรู้จักกันเป็นอย่างดี เนื่องจากการดำเนินนิติกรรมต่างๆ ในต่างประเทศส่วนใหญ่ต้องดำเนินการโดย Notary Public ทั้งสิ้น และกำหนดให้มี Notary Public ดำเนินการบริการอยู่ทั่วไป ตามหน่วยงานต่างๆ เช่น ธนาคาร และบุคคลที่ได้รับอนุญาตจะได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่นี้จากทางราชการตามเงื่อนไขที่กฎหมายประเทศนั้นๆกำหนดอนุญาตไว้ ดังนั้นการเข้าถึงและใช้บริการรับรองเอกสารดังกล่าวจาก Notary Public จึงสะดวกกว่าในประเทศไทย       …

ใบกำกับภาษีอย่างย่อ

ผู้ประกอบการที่ขายสินค้าหรือให้บริการแก่รายย่อยกับบุคคลจำนวนมากที่เป็นผู้บริโภคคนสุดท้าย สามารถออกใบกำกับภาษีอย่างย่อได้ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ เป็นต้น โดยใบกำกับภาษีอย่างย่อต้องมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1) มีคำว่า “ใบกำกับภาษีอย่างย่อ”2) ชื่อ หรือชื่อย่อ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ขาย3) หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษี และลำดับของเล่ม (ถ้ามี) 4) ชื่อ ชนิด ประเภท ปริมาณ และมูลค่าของสินค้าหรือบริการ5) ราคาสินค้า / บริการ มีข้อความระบุ “ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว”6) ข้อความอื่นที่อธิบดีกำหนด  

ใบลดหนี้

ผู้ประกอบการจดทะเบียนที่ได้ออกใบกำกับภาษีขายไปแล้ว เมื่อมีเหตุการณ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องออกใบลดหนี้ ใบลดหนี้ต้องมีสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนด หากเป็นผู้รับใบลดหนี้ก็ต้องนำไปลงรายงานให้ถูกต้อง สาระสำคัญของใบลดหนี้ มีคำว่า “ใบลดหนี้” เห็นเด่นชัด ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ประกอบการที่ออกใบลดหนี้ (รวมถึงตัวแทน) ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของผู้ซื้อสินค้า/บริการ วัน เดือน ปี ที่ออกใบลดหนี้  หมายเลขลำดับของใบกำกับภาษีเดิมและหมายเลขเล่ม (ถ้ามี) –  มูลค่าสินค้าหรือบริการที่แสดงไว้ในใบกำกับภาษีเดิม –  มูลค่าที่ถูกต้องของสินค้าหรือบริการ – ผลต่างของมูลค่าทั้งสอง – จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้คืนสำหรับส่วนต่างนั้น คำอธิบายสาเหตุของใบลดหนี้ คำว่า “สำนักงานใหญ่” หรือ “สาขา…” ทั้งของผู้ออกใบลดหนี้และผู้ซื้อ …

ติดต่อเรา

สำนักงาน ปัณฑูร-มรกต

บริษัท ปัณฑูร-มรกต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด

5/270 ซอยอนามัย ถนนศรีนครินทร์

แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

E-mail : pankot.info@gmail.com

โทร. 098-742-9665, 089-893-5446

Line : @100vmasa

www.pankot.org